study abroad

       ACECC留学部为所有对赴美留学有兴趣的大中小学生提供免费咨询和申请帮助。
       美国留学全程服务的项目包括:
       1. 美国名牌大学、常春藤大学的本科生
       2. 美国社区大学并保证转入名牌大学
       3. 攻读各专业的硕士研究生
       4. 攻读各专业的博士研究生
       5. 美国名牌初、高中
       6. 自助留学协助

       免费咨询请点击这里


           美国教育系统简介

       美国的学校分公立和私立两种。拥有高中以上学历的海外学生可以进入公立或私立学校留学,但是高中以下的海外学生,只能进入私立学校留学,详情请见下表:

school types

       如果你对高中以下外国学生如何进入美国公立学校有兴趣,请点击这里

: